Ken Opalo

What Uhuru should do to earn forgiveness